7 клас

Українська література 7 клас

 І семестр (2 год на тиждень)

 

Усього — 70 год. На тиждень − 2 год.

Текстуальне вивчення творів − 54 год.

Повторення та узагальнення − 2 год.

Література рідного краю − 4 год.

Позакласне читання − 4 год.

Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення).

Резервний час − 6 год.

 

Дата

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

1

 

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

Розуміти функції літератури як мистецтва слова і називати їх.

Висловлювати міркування з приводу функцій мистецтва, його місця в житті людини.
Усвідомлення потреби зацікавлення мистецтвом, його впливу на людину.

2

 

Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). ТЛ: суспільно-побутові пісні

 

Розуміти пафос козацьких і чумацьких пісень.
Добирати висловлювання відомих людей про українські пісні, прокоментувати їх. Уміти вдумливо читати тексти пісень, коломийок.  Уміти проаналізувати їхній зміст, образи, настрої, з’ясовуючи художні засоби, специфічні ознаки народної пісні та коломийки.

Вивчити напам’ять: 1 пісня (на вибір).

 Осмислення значення пісенної спадщини українців, відродження і вивчення оригінальної творчості у наш час.

3

 

Суспільно-побутові пісні «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька»

4

 

Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень. ТЛ: пафос твору

5

 

Коломийки «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» − «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос. ТЛ:  коломийки

6

 

 

Іван Франко.

Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість.

 

Уміти розповідати коротко про І. Франка.
Знати й розуміти зміст та історичну основу повісті.  Переказувати і коментувати зміст. Уміти визначити тему повісті та її провідні мотиви. Володіти навичками аналізу епічного твору. Характеризувати образи Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка, уміти підтверджувати власну думку цитатами з тексту. Визначати улюбленого героя. Аналізувати роль художніх засобів, особливості мови. Пояснювати роль діалектизмів. Обговорювати проблему вибору людини у вирішальній ситуації.

Виховання патріотичного почуття, поваги до батьків, вірності у дружбі й коханні як загальнолюдських морально-етичних цінностей.

7-8

 

Іван Франко. «Захар Беркут»

Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників. ТЛ: історична повість

9

 

Іван Франко. «Захар Беркут»

Патріотичний мотив, його зв’язок із розгортанням сюжету. ТЛ: історична повість, мотив.

10

 

ЛРК  №1  Д. Іванов

11

 

Контрольна робота № 1. Тест.

12

 

Тарас Шевченко. Повторення життєпису поета. «Мені тринадцятий минало…»

Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові.

Знати про творче життя поета. Розуміти значення його творчості для українського народу. Виразно й осмислено читати твори. Проаналізувати роздум поета про сирітське дитинство, пояснити роль контрасту та інших художніх засобів у творі «Мені тринадцятий минало». Уміти аналізувати ознаки балади («Тополя»). З’ясувати фольклорну основу твору, роль символів у ній, народно-пісенних засобів, зокрема прийому метаморфози. Уміти розкрити ідею твору «Заповіт». Визначати віршові розміри.

Вивчити напам’ять: «Заповіт».

Усвідомлення того, що здатність мріяти – невід’ємна риса характеру розвиненої людини. Усвідомлення великого значення для формування особистості почуття вірності (ідеї, батьківщині, любові, принципам).

13

 

Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі. ТЛ: романтичний пейзаж, прийоми контрасту,  ідея.

 

14

 

Тарас Шевченко. «Тополя». Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності. ТЛ: балада, метаморфози.

15

 

 

Тарас Шевченко. «Як умру, то поховайте…»− твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.

УВЧ №1. Виразне читання улюблених поезій Т.Г.Шевченка.

16

 

ЛРК №2 Вірші про Т . Шевченка поетів Чернігівщини

17

 

Андрій Чайковський. «За сестрою» Коротко про митця. Відтворення історичних подій із позицій гуманізму.

ТЛ: героїко-романтична повість, романтичний герой, композиція.

Учень / учениця уміє: проаналізувати повість; визначити її жанрові ознаки; характеризувати образи козаків-запорожців; складати план до характеристики Павлуся; з’ясувати фольклорні мотиви, засоби; висловлювати власні судження про геройство і лицарську відвагу головного героя.

Виховання лицарських чеснот, почуття патріотизму, відданості, віри в перемогу добра, краси, справедливості.

18

 

Андрій Чайковський. «За сестрою». Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті. Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації). Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.

19

 

РЗМ №1 (усно). Дискусія « Що для мене означає бути патріотом України»

20

 

Контрольна робота №2. Тест.

21

 

Михайло Стельмах. Коротко про митця.  
Його поетичне сприймання світу.

Знати про звичаї та традиції українського народу.
Уміти переказувати зміст фрагментів повісті.                    Уміти розкрити образ Михайлика, розповісти про його сприйняття життя. Схарактеризувати інші образи (діда, батьків, подружки Люби). Уміти визначити головну ідею твору, з’ясувати роль художніх засобів та елементів фольклору. Розкрити власне розуміння образу гусей-лебедів.

 Виховання любові до батьків, пошани до старших, любові до природи і світу. Розвиток фантазії, уяви в житті творчої особистості.

22

 

Михайло Стельмах., «Гуси-лебеді летять…». Автобіографічна повість про дитинство. ТЛ: автобіографічний твір

23

 

Михайло Стельмах., «Гуси-лебеді летять…». Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях).

24

 

 

Михайло Стельмах., «Гуси-лебеді летять…». Звичаї, традиції українців. Символ образу гусей-лебедів

ТЛ: символ.

25

 

Михайло Стельмах., «Гуси-лебеді летять…». Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.

26

 

РЗМ №2 (письмово).  Контрольний твір.

27

 

 

Григір Тютюнник. «Климко».

Цікавий епізод із дитинства письменника. Тема воєнного лихоліття в повісті.

Знати про події часів воєнного лихоліття в Україні (Друга світова війна). Уміти переказувати зміст повісті, проводити паралелі між особистим життям автора і сюжетом твору. Розвивати навички аналізу епічного твору. Характеризувати образ Климка. Пояснювати художні особливості твору. Виокремлювати і переказувати найбільш вражаючий епізод із повісті (аргументувати свій вибір). Висловлювати власні роздуми про значення доброти і чуйності в людському житті.

Виховання важливих гуманних якостей людини — чуйності, доброти, турботи про ближнього, здатності співпереживати.

28

 

Григір Тютюнник. «Климко».

Автобіографічна основа твору.

Ідея самопожертви.

29

 

Григір Тютюнник. «Климко».

Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).

ТЛ: художня деталь

30

 

Контрольна робота № 3. Тест.

31

 

УПЧ №1 Тютюнник Г. «Вогник далеко в степу».

 

32

 

УПЧ №2 Гаврош О. «Неймовірні пригоди Івана Сили»