Українська мова 6 клас

І семестр

(122 год, 3,5 год на тиждень)

(23 год. – зв’язного мовлення; 6 год. – резерв годин для використання на розсуд учителя) Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова,  К.В.Таранік-Ткачук

 

№ п/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

1

 

Вступ. Краса і багатство української мови

2

 

ЗМ №1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності.

  Ситуація спілкування

3- 4

 

Повторення та поглиблення вивченого (7 год.)

Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення.             

  Однорідні члени речення.

5

 

 

Просте і складне речення. Розділові знаки в простих і складних реченнях

6

 

Звертання. Вставні слова

7- 8

 

Пряма мова

9

 

Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту, мікротема, тематичне речення. Види зв'язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично). Типи й стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль.

10

 

ЗМ  № 2. Докладний усний переказ тексту художнього стилю.

11

 

Контрольна робота №1. Повторення вивченого в попередніх класах.

12

 

Лексикологія. Фразеологія ( 12 год.) Групи слів за їхнім походженням.

13

 

 Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

14-15

 

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

16-17

 

Групи слів за вживанням.

Загальновживані та стилістично забарвлені слова

18

 

ЗМ № 3. Особливості опису приміщення.

Усний переказ (докладний або вибірковий) розповідного тексту з елементами опису приміщення

19

 

Діалектні слова

20

 

Професійні слова і терміни. Просторічні слова

21

 

 

Офіційно - ділова лексика

22

 

 

ЗМ № 4. Поняття про діловий стиль. Ділові папери. Оголошення. План роботи

23

 

Фразеологізми. Словник фразеологізмів.

24-25

 

Джерела україн­ських фразеологізмів.

Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологіз­ми в ролі членів речення.

26

 

ЗМ № 5 . Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення.

27

 

ЗМ №  6. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі

28

 

Контрольна робота № 2. Лексикологія. Фразеологія. (тестування).  Контрольне читання мовчки

29-30

 

Словотвір. Орфографія (9 год.) Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально -суфіксальний, безафіксальний, складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник.

31

 

 Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-).

32

 

Зміни приголосних при творені слів: відносних прикметників з суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)

33

 

ЗМ № 7. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі

34, 35

 

Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах. Творення складноскорочених слів

36, 37

 

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з nie-; правопис складноскорочених слів.

38, 39

 

ЗМ № 8 - 9. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (опис приміщення)

40

 

Контрольна робота №3. Словотвір. Орфографія (тести).

41

 

Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови

42, 43

 

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники - назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні і власні. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах.

44

 

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

45

 

Контрольний диктант

46

 

Відмінки іменників, їх значення.

47           

 

ЗМ № 10. Аналіз контрольного переказу та диктанту. Удосконалення писемного мовлення

48

 

Урок  повторення  і узагальнення

Фронтальні види контрольних робіт:

Форми контролю

5

6

7

8

9

1

II

І

II

І

II

1

II

І

II

Перевірка мовної теми*

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

Письмо: переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

твір

-

1

-

1

-

1

1

1

1

1

Правопис: диктант**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Аудіювання*

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Читання мовчки*

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

 

    Говоріння:

 

І семестр

                                                                     

ІІ семестр

читання вголос – 1

 

діалог – 1

усний переказ – 1

 

усний твір – 1